Μονογραφίες

Monografie

Οι Monografie della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente δημοσιεύονται από το 1964. Αποτελούν την τελική δημοσίευση των αρχαιολογικών ερευνών της ΙΑΣΑ και άλλων προγραμμάτων που διενεργούνται στην Ελλάδα.

Οι Monografie δημοσιεύονται στην ιταλική, ελληνική ή αγγλική γλώσσα, έπειτα από έγκριση από την εκδοτική Επιτροπή και από δύο ανώνυμους αξιολογητές.

 

 

 

Roma, "L'Erma" di Bretschneider

I,1/1 L. Bernabò Brea, Poliochni I. Città preistorica nell'isola di Lemno,Tomo 1.1 (Testo), 1964 (PARTE PRIMA)


I,1/1 L. Bernabò Brea, Poliochni I. Città preistorica nell'isola di Lemno,Tomo 1.1 (Testo), 1964 (PARTE SECONDA)


I,1/2 L. Bernabò Brea, Poliochni I. Città preistorica nell'isola di Lemno,Tomo 1.2 (Tavole), 1964 


I,1/3 L. Bernabò Brea, Poliochni I. Città preistorica nell'isola di Lemno,Tomo 1.3 (Atlante), 1964


I,2/1 L. Bernabò Brea, Poliochni II. Città preistorica nell'isola di Lemno, Tomo 2.1 (Testo), 1976


I,2/2 L. Bernabò Brea, Poliochni II. Città preistorica nell'isola di Lemno, Tomo 2.2 (Tavole), 1976


II G. Rizza - V. Santamaria Scrinari, Il santuario dell'acropoli di Gortina, I, 1968


III Gortina, I, 1988


IV L. Polacco, Il teatro di Dioniso Eleutereo ad Atene, 1990


V M. Massa, La ceramica ellenistica con decorazione a rilievo della bottega di Efestia, 1992


VI,1 M. Segre, Iscrizioni di Cos, 1993


VI,2 M. Segre, Iscrizioni di Cos II, 2007 (richiedere a Edizioni Quasar)


VII Gortina, II. Il Pretorio. Il materiale degli scavi Colini 1970-1977, 1997

 

Padova, Aldo Ausilio Editore

VIII I. Romeo - E.C. Portale, Gortina, III:  le sculture, 1998


IX P. Militello, Haghia Triada, I: Gli affreschi, 1998


X N. Allegro - M. Ricciardi, Gortina, IV: Le fortificazioni di età ellenistica, 1999


XI L. D'Agata, Haghia Triada, II: Le statuine minoiche e post-minoiche dai vecchi scavi di H. Triada (Creta), 1999


XII A. Di Vita, Gortina, V: lo scavo del Pretorio 1989-1995, 2000


XIII G. Messineo, Efestia. Scavi Adriani 1928-1930, 2001


XIV Gortina, VI: scavi 1979-1982, 2004

 

Atene, Scuola Archeologica Italiana di Atene

XVI W. Johannowsky, Il santuario sull'acropoli di Gortina, II, Atene, 2002.


XVII L.M. De Matteis, I mosaici di Cos, dagli scavi delle missioni italiane e tedesche (1900-1945), Atene, 2004.


XVIII C. Bernardini, I bronzi della stipe di Kamiros, Atene, 2006.


XIX M. Melfi, Il santuario di Asclepio a Lebena, Atene, 2007.


XX 2/1 L. Danile, La ceramica grigia di Efestia. Dagli inizi dell'Età del Ferro all'età Alto-Arcaica, Atene, 2011.


XX 1/1 L. Ficuciello, Lemnos. Cultura, storia, archeologia, topografia di un'isola del Nord-Egeo, Atene, 2013.


XXI M. Pisani, Avvolti dalla morte. Ipotesi di ricostruzione di un rituale di incinerazione a Tebe, Atene, 2013.


XXII R.M. Anzalone, Gortina VII: città e territorio dal protogeometrico all'età classica, Atene, 2015.


XXIII  S. Privitera, Hagia Triada III: The late Minoan III buildings in the Villaggio, Atene, 2015.


XXIV,1  A. Pontrandolfo, Egialea. Ricerche nella Valle del Krios, Atene, 2017

 

Firenze, All'Insegna del Giglio

XXV  S. Savelli, Efestia II. La necropoli (V secolo a.C.-V/VI secolo d.C., Atene, 2018 ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.

 

XXVI  I. Bossolino, Camiro I. Le necropoli geometriche (940-690 a.C.). Scavi italiani 1928-1933, Atene, 2018, ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.

 

XXVII E. Lippolis - L. M. Caliò - C. Giatti (con la collaborazione di F. Giannella e C. Lamanna), Gortina VIII.1. L'isolato del ninfeo I. La topografia, i monumenti e lo scavo (campagne 2003-2008), Atene 2019, ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.

 

XXVIII J. Bonetto, D. Francisci, S. Mazzocchin, Gortina IX.1-2. Il Teatro del Pythion. Scavi e Ricerche 2001-2013, Atene, 2019, ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.

 

XXIX L. Girella, I. Caloi, Kamilari. Una necropoli di tombe a tholos nella Messarà (Creta), XXIX, Atene, 2019, ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.

 

XXX M. Benzi, An Island in Prehistory. Neolithic and Bronze Ages Finds from Kalymnos Dodecanese, XXX, Atene, 2020, ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.

 

XXXI.1 M. D'Acunto, Ialiso I.1 La necropoli: gli scavi italiani (1916-1934). I periodi protogeometrico e geometrico (950-690 a.C.), Atene, 2020, ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.

 

XXXI.2 M. D'Acunto, Ialiso I.2 La necropoli: gli scavi italiani (1916-1934). I periodi protogeometrico e geometrico (950-690 a.C.), Atene, 2020, ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.

            APPENDICE 5. Tabella sinottica della composizione dei corredi

XXXII N. Cucuzza, Haghia Triada IV. Gli edifici Tardo Minoico III del settore meridionale, Atene, 2021 ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.

 

XXXIIΙ F. Carbone, Festòs I. La moneta. Produzione, seriazione e cronologia, Atene, 2022 ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.

 

XXXIV A. Pautasso - S. Rizza, Priniàs I. Il complesso protoarcaico sul versante meridionale della Patela, Atene 2023 ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.

 

XXXV M.A. Rizzo - G. Montali (a cura di), Gortina X.1. Il quartiere delle "Case Bizantine" a Ovest del Pretorio (Scavi 1982-1989), Tomo I, Atene 2023 ANTEPRIMA

 

XXXV M.A. Rizzo - G. Montali (a cura di), Gortina X.2. Il quartiere delle "Case Bizantine" a Ovest del Pretorio (Scavi 1982-1989), Tomo II, Atene 2023 ANTEPRIMA

 


LINEE GUIDA PER AUTORI E REFEREES

Norme redazionali ITA

Author guidelines ENG

Liberatoria per le immagini

Scheda di valutazione per il referee ITA

Referee evaluation form ENG


Contatti

Redazione: redazione@scuoladiatene.it

Comunicazione: comunicazione@scuoladiatene.it


COMITATO SCIENTIFICO-REDAZIONALE

Direttore

Prof. Emanuele Papi, Scuola Archeologica Italiana di Atene

 

Comitato Scientifico

Prof. Riccardo Di Cesare, Università degli Studi di Foggia (condirettore)

Dott. Fabio Giorgio Cavallero, Sapienza, Università di Roma

Prof. Ralf von den Hoff, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg


Prof.ssa Emeri Farinetti, Università degli Studi Roma Tre


Prof.ssa Pavlina Karanastasi, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Prof.ssa Vasiliki Kassianidou, Πανεπιστήμιο Κύπρου


Prof. Giovanni Marginesu, Università degli Studi di Sassari


Prof.ssa Maria Chiara Monaco, Università degli Studi della Basilicata


Prof.ssa Aliki Moustaka, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Prof. Nikolaos Papazarkadas, University of California, Berkeley


Prof. Dimitris Plantzos, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Prof.ssa Simona Todaro, Università degli Studi di Catania


Prof. Paolo Vitti, University of Notre Dame


Prof. Mark Wilson-Jones, University of Bath


Prof. Enrico Zanini, Università degli Studi di Siena

 

Comitato Editoriale

Dott.ssa Maria Rosaria Luberto, Scuola Archeologica Italiana di Atene (responsabile)

Dott. Fabio Giorgio Cavallero, Sapienza Università di Roma


Dott. Niccolò Cecconi, Università degli Studi di Perugia

Dott. Carlo De Domenico, Università degli Studi di Milano

Dott.ssa Isabella Bossolino, Libre Université de Bruxelles

Dott. Francesco De Stefano, Sapienza, Università di Roma

Dott. Germano Sarcone, Scuola Normale Superiore di Pisa

 

Traduzioni

Arch. Ioannis Bitis, Scuola Archeologica Italiana di Atene (revisione greco)

Dott.ssa Elizabeth Fentress, Roma (revisione inglese)

 

Progettazione e revisione grafica


Arch. Angela Dibenedetto, Scuola Archeologica Italiana di Atene


 

 

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ REFEREES 

Συντακτικοί κανόνες ITA

Author guidelines ENG

Άδεια χρήσης των εικόνων

Δελτίο αξιολογήσεως για το referee ITA

Referee evaluation form ENG


 Πληροφορίες και επικοινωκία

Επιμέλεια: redazione@scuoladiatene.it

Επικοινωνία: comunicazione@scuoladiatene.it


Επιστημονική και Εκδοτική Επιτροπή

Διευθυντής

Καθ. Emanuele Papi, Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών

 

Επιστημονική Επιτροπή

Καθ. Riccardo Di Cesare, Πανεπιστήμιο της Foggia (Συνδιευθυντής)

Δρ. Fabio Giorgio Cavallero, Πανεπιστήμιο της Ρώμης
 «La Sapienza»

Καθ. Ralf von den Hoff, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg


Καθ. Emeri Farinetti, Πανεπιστήμιο της Ρώμης 3


Καθ. Παυλίνα Καραναστάση, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Καθ. Βασιλική Κασσιανίδου, Πανεπιστήμιο Κύπρου


Καθ. Giovanni Marginesu, Πανεπιστήμιο του Σάσαρι

Καθ. Maria Chiara Monaco, Πανεπιστήμιο της Μπαζιλικάτα

Καθ. Αλίκη Μουστάκα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καθ. Νικόλαος Παπαζαρκάδας, University of California, Berkeley


Καθ. Δημήτρης Πλάντζος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καθ. Simona Todaro, Πανεπιστήμιο της Κατάνης

Καθ. Paolo Vitti, University of Notre Dame

Καθ. Mark Wilson-Jones, University of Bath


Καθ. Enrico Zanini, Πανεπιστήμιο της Σιένα

 

Εκδοτική Επιτροπή

Δρ Maria Rosaria Luberto, Πανεπιστήμιο της Σιένα (Γενική Υπεύθυνη των δημοσιεύσεων)

Δρ Fabio Giorgio Cavallero, Πανεπιστήμιο της Ρώμης
 «La Sapienza» (Υπεύθυνος του Αννουαρίου)

Δρ Niccolò Cecconi, Πανεπιστήμιο της Περούτζια (Υπεύθυνος των Supplementi του Αννουαρίου)

Δρ Carlo De Domenico, Κρατικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνο (Υπεύθυνος των Μονογραφιών)

Δρ Isabella Bossolino, Πανεπιστήμιο της Παβίας

Δρ Francesco De Stefano, Πανεπιστήμιο της Ρώμης
 «La Sapienza»

Δρ Germano Sarcone, Scuola Normale Superiore, Πίζα

 

Μεταφράσεις

Αρχ. Ιωάννης Μπίτης, Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών (επιμέλεια στα Ελληνικά)

Δρ Elizabeth Fentress, Ρώμη (επιμέλεια στα Αγγλικά)

 

Σχεδιασμός και συρραφή γραφικών


Αρχ. Angela Dibenedetto, Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών


 

 

Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών

blue mapΠαρθενώνος 14, 11742 Αθήνα

blue phone+30-2109239163 / +30-2109214024

 facebook  twitter  youtube  academia